Lediga jobb: Äldreomsorgsförvaltningen, Haninge kommun

*Bra betyg till äldreomsorgen i Haninge&Au...

*Bra betyg till äldreomsorgen i HaningeÄldreomsorgen i Haninge får bra betyg. Det här framgår av den brukarunder-sökning som äldreomsorgen årligen genomför i syfte att kartlägga hur de äldre och deras anhöriga upplever kvaliteten inom äldreomsorgen. När det gällde personalens bemötande inom hemtjänsten var 89 procent av de svarande nöjda.


Äldreomsorgens verksamhetKommunens äldreomsorg erbjuder Haningeborna en trygg ålderdom. Målet är att var och en ska kunna bo kvar i den egna bostaden så länge man kan och orkar. För att underlätta detta erbjuds olika former av service i den egna bostaden. Om det inte räcker kan kommunen tillhandahålla en annan bostad. De flesta insatserna inom äldreomsorgen ges i form av bistånd enligt socialtjänstlagen. Behovet av hjälp utreds av biståndshandläggare. Förvaltningen kan efter biståndsbeslut erbjuda följande tjänster:- hemtjänst inkl matdistribution - omvårdnadsinsatser - trygghetslarm- social dagvård - dagvård för dementa - avlastning- och korttidsboende - färdtjänst - äldreboende I Haninge kommun finns flera olika boenden för äldre t ex servicehus, ålderdomshem, gruppboende för dementa och sjukhem. Äldreomsorgen utför även tjänster åt vårdtagare under 65 år då beslut tas av handläggare inom socialförvaltningens handikappomsorg.

 
 
 

Äldreomsorgens inriktningsmål- Alla ska kunna leva ett aktivt liv, ha inflytande i samhället och över sin vardag. - Alla ska kunna åldras i trygghet, och tillförsäkras största möjliga oberoende. - Våra äldre i Haninge ska bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg, med hänsyn tagen till individens bakgrund och speciella behov. - Verksamheten ska stärka de äldres hälsa och bidra till ökat välbefinnande. - Alla anhöriga ska bemötas med respekt och inbjudas till att utifrån sina förutsättningar kunna delta i omsorgen om sin närstående. - Ledstjärnan för kommunens verksamheter är att ge bästa möjliga service.
 Vi har ofta plats för duktiga sjuksköterskor och undersköterskor med intresse och erfarenhet från äldrevård!

Arbetsgivare

Äldreomsorgsförvaltningen, Haninge kommun

http://www.haninge.se

Plats

  • - Sverige

Aktuella jobbannonser

  • Det finns inga tillgängliga jobb för närvarande

Tipsa dina vänner